Artikelenoverzicht

Hier vindt u alle ELN-artikelen. U kunt rechts de artikelen filteren op rechtsgebied. Bij het klikken op een titel wordt u verwezen naar het betreffende artikel.


31-03-2020

 Mantelzorgwoningen: voorwaarden en mogelijkheden van deze vorm van huisvesting voor hulpbehoevenden

24-03-2020

 De aangepaste regeling voor de belastingrente erfbelasting

17-03-2020

 Particuliere financiering voor de eigen woning. Let op de voorwaarden in de inkomstenbelasting

10-03-2020

 Vereffening vermogen ontbonden rechtspersoon: Kan de vereffening worden heropend bij potentieel toekomstige vorderingen?

03-03-2020

 Voortgezet ondernemerschap en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en de erfbelasting

25-02-2020

 In hoeverre is een bezwaarde erfgenaam bevoegd schenkingen uit het bezwaarde vermogen te doen?

18-02-2020

 De (on)mogelijkheid tot aftrek van hypotheekrente na beëindiging fiscaal partnerschap

11-02-2020

 Roerend of onroerend? Een onderbouwing voor de juiste kwalificatie

04-02-2020

 Schenkvrijstelling eigen woning: toepassingsbereik en de wettelijke gemeenschap van goederen

28-01-2020

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor woningcorporaties

21-01-2020

 De fiscale gevolgen van zakelijke en onzakelijke borgstelling of hoofdelijke aansprakelijkheid

14-01-2020

 Het testament dat is opgesteld onder invloed van een geestelijke stoornis

07-01-2020

 De fiscale behandeling van kavelruil: nu en in de toekomst

17-12-2019

 Beslag op onroerende zaken: wanneer staat dit aan levering in de weg?

10-12-2019

 Verkrijging op basis van ik-oma-clausule kwalificeert volgens Hoge Raad als legaat

03-12-2019

 Demasqué van de letterlijke tekst van statuten

26-11-2019

 De waarderingsgrondslag bij schenking van een verhuurde woning

19-11-2019

 Een testament opstellen in aanwezigheid van anderen? Pas op: de tuchtrechter waarschuwt, berispt en schorst!

12-11-2019

 Dwaling in het fiscale recht

05-11-2019

 De stapeling van erfpacht- en opstalrechten

29-10-2019

 Mede-erfgenaam krijgt eigen WOZ-beschikking op grond van art. 26 Wet WOZ

22-10-2019

 Certificering en decertificering van aandelen in een BV

15-10-2019

 Wel of niet dienst weigeren in geval van wanprestatie door een partij?

08-10-2019

 Uitleg van testamenten die gemaakt zijn onder oud erfrecht

01-10-2019

 Toepassing van de bezitstermijnen in de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet bij uitbreiding van de onderneming

24-09-2019

 Het bijzonder opschortingsrecht van de consument bij de koop en realisatie van een nieuwbouwwoning (‘5%-regeling’)

17-09-2019

 Erfgenamen en begunstiging van een trust of stiftung

10-09-2019

 De jongste ontwikkelingen op het gebied van de vernieuwing van de personenvennootschap

03-09-2019

 Koopsomsplitsing bij overdracht van agrarische bedrijven buiten de familiesfeer

27-08-2019

 Flexibel afstammingsrecht

20-08-2019

 Inbreng van een onderneming in een BV en de fiscale regels om in geval van doorinbreng in een dochter-BV een lijfrente te bedingen

13-08-2019

 Aandachtspunten en valkuilen bij de formulering van een kettingbeding als derdenbeding

30-07-2019

 Vervroegd aflossen overbedelingsschuld

16-07-2019

 Belanghebbende in het rechtspersonenrecht

09-07-2019

  Lasten, bij- of nabetalingen en de tegenprestatie als heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting

02-07-2019

 De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden bij echtscheiding

25-06-2019

 Is afsplitsing belast met overdrachtsbelasting als een zakelijk motief ontbreekt?

18-06-2019

 Derdenbedingen en recreatieparken: oppassen geblazen

11-06-2019

 Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten van organen van rechtspersonen

04-06-2019

 Aftrek periodieke giften in natura aan ANBI

28-05-2019

 Teruglevering door een bezitter te kwader trouw

21-05-2019

 Geldt de vijfjaarsregeling (art. 4:178 lid 2 BW) ook voor een onder oud erfrecht ingesteld testamentair bewind?

14-05-2019

 Leidt kwijtschelding van onzakelijke lening tot schenkbelastinggevolgen?

07-05-2019

 Zakelijkheidsvereiste bij de juridische splitsing voor de overdrachtsbelasting

30-04-2019

 De invulling van de conformiteitseis van artikel 7:17 BW bij de koop van een onroerende zaak

23-04-2019

 Pachtersvoordelen in de inkomstenbelasting

16-04-2019

 Bestuurdersaansprakelijkheid: belangrijke jurisprudentie over de wettelijke regeling van artikel 2:11 BW

09-04-2019

 Testamentaire opeisbaarheidsclausules die verlaging van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) beogen

02-04-2019

 De oudedagsverplichting in de notariële praktijk

26-03-2019

 De rangordeproblematiek bij meerdere rechten op hetzelfde registergoed

Probeer nu ELN

Ervaar zelf hoe u leert met ELN

Open de demo-omgeving
Welkom bij ELN