Artikelenoverzicht

Hier vindt u alle ELN-artikelen. U kunt rechts de artikelen filteren op rechtsgebied. Bij het klikken op een titel wordt u verwezen naar het betreffende artikel.


20-08-2019

 Inbreng van een onderneming in een BV en de fiscale regels om in geval van doorinbreng in een dochter-BV een lijfrente te bedingen

13-08-2019

 Aandachtspunten en valkuilen bij de formulering van een kettingbeding als derdenbeding

30-07-2019

 Vervroegd aflossen overbedelingsschuld

16-07-2019

 Belanghebbende in het rechtspersonenrecht

09-07-2019

  Lasten, bij- of nabetalingen en de tegenprestatie als heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting

02-07-2019

 De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden bij echtscheiding

25-06-2019

 Is afsplitsing belast met overdrachtsbelasting als een zakelijk motief ontbreekt?

18-06-2019

 Derdenbedingen en recreatieparken: oppassen geblazen

11-06-2019

 Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten van organen van rechtspersonen

04-06-2019

 Aftrek periodieke giften in natura aan ANBI

28-05-2019

 Teruglevering door een bezitter te kwader trouw

21-05-2019

 Geldt de vijfjaarsregeling (art. 4:178 lid 2 BW) ook voor een onder oud erfrecht ingesteld testamentair bewind?

14-05-2019

 Leidt kwijtschelding van onzakelijke lening tot schenkbelastinggevolgen?

07-05-2019

 Zakelijkheidsvereiste bij de juridische splitsing voor de overdrachtsbelasting

30-04-2019

 De invulling van de conformiteitseis van artikel 7:17 BW bij de koop van een onroerende zaak

23-04-2019

 Pachtersvoordelen in de inkomstenbelasting

16-04-2019

 Bestuurdersaansprakelijkheid: belangrijke jurisprudentie over de wettelijke regeling van artikel 2:11 BW

09-04-2019

 Testamentaire opeisbaarheidsclausules die verlaging van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) beogen

02-04-2019

 De oudedagsverplichting in de notariële praktijk

26-03-2019

 De rangordeproblematiek bij meerdere rechten op hetzelfde registergoed

19-03-2019

 Inbreng van een onderneming in een BV; wanneer is bij een ruisende en een geruisloze inbreng terugwerkende kracht toegestaan?

12-03-2019

 De verraderlijke automatische wisseling van het huwelijksvermogensrecht

05-03-2019

 Huwelijksvoorwaarden en paulianeus handelen

26-02-2019

 Vaststelling ondernemingsvermogen in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling

19-02-2019

 Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden en de vermindering van de erfbelasting

12-02-2019

 Kamerverhuur via Airbnb: aandachtspunten bij verhuur van een appartement

05-02-2019

 Vastgoedexploitatie voor de inkomstenbelasting in box 1 of box 3

29-01-2019

 De juridische kwalificatie van de stemovereenkomst met een derde

22-01-2019

 De cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting

15-01-2019

 Het maken van uiterste wilsbeschikkingen voor cliënten met een verstandelijk gehandicapt kind

08-01-2019

 Is een draagplichtovereenkomst een goed alternatief voor het verdelen tussen partners van elkaars eigenwoningverleden?

18-12-2018

 Tussentijdse opzegging geliberaliseerde pachtovereenkomst en de toekomst van het pachtrecht

11-12-2018

 Doorschuiving fiscale claim bij overlijden van een ondernemer-natuurlijk persoon

04-12-2018

 Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van toepassing op verkrijging BV

27-11-2018

 Concernclausule en certificering van aandelen

20-11-2018

 De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij een juridische fusie of taakoverdracht tussen ANBI’s of verenigingen

13-11-2018

 Verdeling van huwelijksgemeenschap, eigen woning, pensioenen en lijfrenten

06-11-2018

 Meerwaardeclausules: een belangrijk instrument om verschillende belangen te verenigen

30-10-2018

 De ware turboliquidatie

23-10-2018

 Kan een voorhuwelijks nihilbeding worden opgenomen in huwelijkse voorwaarden?

16-10-2018

  Het schriftelijkheidsvereiste in digitale tijden: koopovereenkomst via WhatsApp

09-10-2018

 Het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting nader verklaard

02-10-2018

 Heeft certificering van aandelen gevolgen voor een fiscale eenheid?

25-09-2018

 ABC-transactie en de last tot afstaan van belastingvoordeel van art. 13 WBR

18-09-2018

 Onaanvaardbaar beroep op begunstiging in polis van levensverzekering

11-09-2018

 Non-conformiteit bij de koop van woonboerderijen

04-09-2018

 De overdracht van een onroerende zaak in het kader van een overgang van algemeenheid van goederen

28-08-2018

 Verhypothekeren van enige bezit BV

21-08-2018

 Moet een Ik-opa-clausule als een last (art. 10 lid 1 SW) of als legaat (art. 10 lid 9 SW) worden aangemerkt?

14-08-2018

 Beëindiging van partneralimentatie en de Wet herziening partneralimentatie

Probeer nu ELN

Ervaar zelf hoe u leert met ELN

Open de demo-omgeving
Welkom bij ELN